home donate

Eng   Tiếng Việt

essential HELP: a weblog
international and community development in Vietnam

Vision for the Poor Program 2017

In March 2017, VNHelp organized 3 rounds of free cataract surgery for 360 patients at Trung Vuong Eye Central Hospital (Sai Gon). There were 178 patients on March 9th & 10th and 182 patients on March 23rd. Besides providing free surgery and medication, VNHelp also sponsored transportation and lunch for patients during the surgery days. Without our assistance, these poor patients could not afford the cost of cataract surgery and suffered the loss of eyesight. This surgery mission was made possible with the generous sponsorship of Son Nam Charity Group (San Jose, CA), David & Dana Loury Foundation (Nevada) and Vision Insight Optometry (Milpitas, CA). To date, 6,135 poor cataract patients have benefited from VNHelp’s Vision for the Poor Program.

Trong tháng 3/2017, VNHelp đã tổ chức 3 đợt mổ thay thủy tinh thể miễn phí cho 360 bệnh nhân nghèo tại bệnh việt mắt Trưng Vương (Sài Gòn). Ngày 9 và 10 tháng 03, có 178 bệnh nhân; ngày 23 tháng 03 có 182 bệnh nhân. Ngoài chi phí phẫu thuật và thuốc men, chương trình cũng tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở trong ngày cho bệnh nhân. Các bệnh nhân đã tìm lại ánh sáng sau những ngày tháng chịu mù lòa vì không có điều kiện tài chính thay thủy tinh thể. Các nhà bảo trợ chính cho các đợt mổ mắt kỳ này gồm Nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam (San Jose, CA), David & Dana Loury Foundation (Nevada) và Vision Insight Optometry (Milpitas, CA). Tính đến nay, tất cả 6.135 bệnh nhân nghèo đã được mổ mắt trong chương trình Đem Ánh Sáng Cho Người Nghèo của VNHelp.

DSC00241 DSC00255  DSC00266 DSC00281

Leave a Reply